Pracujemy 7 dni w tygodniu. Kod SMS do e-recepty otrzymasz nawet w ciągu 5 minut

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin organizacyjny zostaje ustanowiony zgodnie z treścią art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin określa zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-132) przy ul. Grzybowska 5/711, NIP: 5252939676 REGON: 524214110. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001013875. Kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł
 2. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000260014.

§ 2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego;
 2. Strona Internetowa / Serwis – strony internetowe, na których Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy: (tu można podać adresy stron);
 3. Usługodawca – Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o., NIP: 5252939676, REGON: 524214110 z siedzibą w Warszawa (00-132) przy ul. Grzybowska 5/711. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001013875. Kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł.
 4. Usługa Telemedyczna / Świadczenie medyczne (zdrowotne) – świadczenia zdrowotne wykonywane przez PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. na rzecz Pacjenta, usługa świadczona na odległość, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (bez bezpośredniego badania Pacjenta), z wykorzystaniem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. Pacjent/Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług Telemedycznych, będąca obywatelem Polski;
 6. Formularz – formularze Konsultacji lekarskiej z opcją uzyskania E-Recepty, E-Skierowania, E-konsultacje, które umożliwiają realizację Usługi Telemedycznej, formularze znajdują się na Stronie Internetowej Serwisu;
 7. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 8. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu Internetowego dostępna TUTAJ.

§ 3 CELE I ZADANIA PODMIOTU

 1. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o prowadzi szeroko rozumianą działalność leczniczą za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych kanałów łączności.
 2. Zadaniem spółki PT TECHNOLOGY Sp. z o.o jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, edukacja pacjentów oraz promowanie zdrowia.

§ 4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO

 1. Twórcami spółki PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. są wspólnicy, a reprezentowana jest ona przez zarząd.
 2. W Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy przy SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001013875 znajduje się aktualny wykaz wspólników i członków zarządu.
 3. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. ma ujednoliconą strukturę, ale nie posiada wyodrębnionych oddziałów, oddzielnych jednostek czy komórek organizacyjnych. Siedziba spółki znajduje się w: Warszawie, 00-132 Warszawa, przy ul. Grzybowskiej 5.

§ 5 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest Podmiotem Leczniczym zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Przedmiotem działalności jest oferowanie odpłatnych usług w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, rozumianych jako świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Są one udzielane tylko za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych kanałów łączności.

§ 6 MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za każdym razem jest miejsce przebywania osoby wykonującej zawód medyczny udzielający świadczenia.

§ 7 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczeniami medycznymi są konsultacje lekarskie przeprowadzane na podstawie formularza online. Pacjent uzupełnia i następnie wysyła formularz, lekarz analizuje przesłany formularz i na podstawie zebranych informacji decyduje o wystawieniu e-recepty lub odmowie jeśli są przeciwwskazania i nie widzi podstaw do ich wystawienia. Świadczenie medyczne nie polega na sprzedaży e-recepty tylko na e-konsultacji zdalnej z możliwością wystawienia e-recepty.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy, którzy wykonują zawód medyczny lub też przez inny Podmiot Leczniczy, na podstawie umowy z zawartej z PT TECHNOLOGY Sp z o.o.
 3. W ramach Usługi Telemedycznej Pacjent może otrzymać:
  1. poradę medyczną,
  2. informację na temat przyjmowanych leków,
  3. e-skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne,
  4. e-receptę.
 1. Wszystkie e-recepty oraz e-skierowania nie są refundowane.
 2. Pacjent uzupełnia i przesyła kartę informacyjną na temat swojego stanu zdrowia (wywiad) za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. Na podstawie formularza osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję co do udzielenia bądź też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent oświadcza, że dane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.
 3. Lekarz może odmówić wypisania e-recepty jeśli nie ma wskazań lub są przeciwwskazania. Są to m.in. wątpliwości natury medycznej, błędy w formularzu, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań – w takim wypadku środki nie podlegają zwrotowi.
 4. (pkt. 10). O odmownej decyzji lekarza Pacjent informowany jest mailowo lub telefonicznie.
 5. Lekarz może kontaktować się z pacjentem drogą mailową, telefoniczną lub wiadomością SMS, aby uzupełnić wywiad medyczny lub pozyskać dodatkowe informacje o stanie zdrowia. Lekarz może także poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli pacjent nie dopełni tego warunku, e-recepta nie będzie mogła być wystawiona, a środki za usługę nie zostaną zwrócone. Lekarz ma 24 godziny na rozpatrzenie przesłanej dokumentacji medycznej.
 6. Usługa Telemedyczna jest udzielana 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 22.00. Zlecenie podejmowane jest w ciągu 12 godzin od momentu wypełnienia Formularza oraz wpłynięcia opłaty. W przypadku braku dostępności Konsultantów w tym okresie, Pacjent jest informowany o tym SMS-em wysłanym na polski numer telefonu lub mailem. Realizacja Usługi Telemedycznej następuję maksymalnie w ciągu 72 godzin.
 7. Po realizacji świadczenia przez Usługodawcę nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 8. Kod e-recepty jest wysyłany w formie SMS-a lub wiadomości e-mail na wskazany polski numer telefonu lub adres e-mail.
 9. Świadczenie medyczne polega na e-konsultacji zdalnej, podczas której lekarz może wystawić e-receptę , a nie na zakupieniu e-recepty.
 10. Lekarz decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań.
 11. Pacjent może nie uzyskać e-recepty na następujące środki:
  • leki o działaniu nasennym, odurzającym, narkotycznym;
  • benzodiazepiny  i inne leki psychoaktywne;
  • marihuana;
  • testosteron;
  • marihuana dożylna;
  • wyroby medyczne.
 1. W przypadku Formularza Zwolnienie Lekarskie / L4 lekarz może kontaktować się z pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym), jeśli ma wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta lub co do danych wskazanych w formularzu. Lekarz może także odmówić wykonania Usługi Telemedycznej. Lekarz podejmuje dwie próby kontaktu. Jeśli są one bezskuteczne – Pacjentowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 2. PT TECHNOLOGY Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji telefonicznej z Konsultantem.
 3. Usługodawca korzysta z przyjmowania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, operator serwisu payu.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495. Dostępne sposoby płatności podane są na stronie internetowej: poland.payu.com/rozwiazania-platnicze. Za opóźnienie płatności lub problem w płatnościach realizowanych przez system PayU, nie ponosimy odpowiedzialności.

§ 8 WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 9 WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ

 1. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o zbiera oraz prowadzi dokumentację medyczną pacjentów. Dokumenty przechowywane są zgodnie z przepisami o ochronie i poufności danych.
 2. Sporządzona dokumentacja może zostać udostępniona przez spółkę PT TECHNOLOGY Sp. z o.o na wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej, a także innemu podmiotowi wykazującemu interes prawny oraz któremu udzielone zostało stosowne uprawnienie, na mocy odrębnych ustaw.
 3. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji jest następująca:
PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,30 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł 10,00 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,00 zł

W celu udostępnienia dokumentacji medycznej prosimy o kontakt na nasz adres e-mail kontakt@tendoktor.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby.

§ 10 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez PT TECHNOLOGY Sp. z o.o znajduje się na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
 2. Wniesienie opłaty następuje po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pól Formularza i zaakceptowaniu zapisów umowy. Jest to warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej.
 3. Spółka nie odpowiada za opóźnienia lub problemy w płatnościach przez bramkę płatności online.
 4. Jeśli lekarz odmówi wykonania Usługi Telemedycznej z powodu wnioskowania o leki niedozwolone zgodnie z naszym regulaminem (lista poniżej) – Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków za zamówienie. Jeżeli decyzja odmowna wynika z przeciwwskazań wynikających z wypełnionego formularza lub nie ma jakichkolwiek wskazań do wypisania e-recepty na dany lek to też zwrot środków nie przysługuje zamawiającemu.
  Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z innych powodów (np. awaria systemu), istnieje możliwość złożenia reklamacji.

Pacjent nie może uzyskać e-recepty na następujące środki:

 • leki o działaniu nasennym, odurzającym, narkotycznym;
 • benzodiazepiny i inne leki psychoaktywne;
 • marihuana;
 • marihuana dożylna;
 • wyroby medyczne.

§ 11 REKLAMACJE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące problemów technicznych w świadczeniu Usług Telemedycznych są składane przez Pacjenta drogą tradycyjną lub mailowo: kontakt@tendoktor.pl.
 2. W treści reklamacji należy podać:
  1. dane pozwalające na identyfikację pacjenta: imię, nazwisko, pesel, adres e-mail, ewentualnie numer zamówienia, numer telefonu, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. oczekiwania Pacjenta,
  4. wskazanie daty Usługi Telemedycznej.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
 2. Jeśli dane podane w reklamacji nie są pełne, zwrócimy się do Pacjenta z prośbą o ich uzupełnienie, na ten czas zawieszony jest bieg terminu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zawierana jest poprzez:
  1. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,
  2. zapoznanie się i akceptację Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  3. zapoznanie się i akceptację Polityki prywatności przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  4. wniesienie opłaty za Usługę Telemedyczną w wysokości określonej w Cenniku.

6. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub odmowy wykonania Usługi Telemedycznej;

7. Pacjent może odstąpić od umowy przed wykonaniem Usługi Telemedycznej. Konieczne jest wysłanie rezygnacji na adres e-mail kontakt@tendoktor.pl. W tej sytuacji opłata zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy, z którego dokonano opłaty. Jeśli lekarz dokonał już analizy wniosku, a Pacjent złoży rezygnację (przed wystawieniem E-recepty) – zwrot będzie pomniejszony o 50% (koszt pracy lekarza). Jeśli zamawiający wnioskuje o leki niedozwolone w naszym regulaminie – zwrot środków nie przysługuje.

§ 12 FORMULARZ E-RECEPTY NA TABLETKĘ PO I ANTYKONCEPCJĘ

Pacjent, który wypełnia jeden z formularzy dotyczący antykoncepcji lub tabletki po jest świadomy i oświadcza, że:

 1. Oświadczasz, że jesteś kobietą i masz skończone 18 lat. Niepełnoletnim lekarz nie wypisuje e-recepty.
 2. Leku nie można przyjmować w ciąży.
 3. Leku nie można przyjmować w okresie karmienia piersią.
 4. Żaden lek nie ma 100% skuteczności. W przypadku opóźniania się miesiączki należy niezwłocznie wykonać test ciążowy oraz skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celu wykluczenia ciąży.
 5. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza POZ lub lekarza ginekologa. W razie wystąpienia ostrych objawów, np. krwawienia z dróg rodnych, należy zgłosić się do izby przyjęć szpitala ginekologicznego lub SOR.
 6. W przypadku ciąży po zastosowaniu octanu uliprystalu należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży pozamacicznej.
 7. Przed przyjęciem leku należy przeczytać ulotkę i zastosować się do jej treści.
 8. Należy w pierwszym możliwym terminie zgłosić się na konsultację do lekarza ginekologa.
 9. Zostałam poinformowana o ryzyku zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i ewentualnej konieczności wykonania badań w tym zakresie.
 10. Zostałam poinformowana, że przyjmowanie niektórych antybiotyków oraz znaczna otyłość mogą zmniejszyć skuteczność przyjmowanej antykoncepcji awaryjnej.

Lekarz ma prawo odmówić wydania recepty jeśli istnieją wątpliwości medyczne, dotyczące np. interakcji z przyjmowanymi lekami lub istnienia poważnych chorób przewlekłych, których stwierdzenie będzie wymagało konsultacji specjalistycznej.

§ 13 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Formularzu jest spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-132) przy ul. Grzybowska 5/711, NIP: 5252939676 REGON: 524214110. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001013875. Kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł, określana dalej jako „Administrator”. Informacji na temat przetwarzania danych osobowych udziela Administrator drogą mailową: kontakt@tendoktor.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, prawidłowego funkcjonowania Placówki oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art.9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w celach profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych.
 2. Okres przechowywania danych osobowych
  – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres określony w przepisach prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.
 3. Odbiorcy danych osobowych
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym grupom odbiorców:
   1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
   2. dostawcom usług dla Administratora, którzy zapewniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, aby umożliwić udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania);
   3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 4. Prawo do wniesienia skargi
  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 5. Źródło pochodzenia danych
  • Dane osobowe pobierane są przez Administratora z przesłanego Formularza.

§ 14 Rejestracja w portalu

 1. Pacjent może dokonać rejestracji w portalu w celu polepszenia i ułatwienia korzystania ze świadczonych usług telemedycznych, która skutkuje założeniem indywidualnego konta, udostępnianego za pośrednictwem portalu w Panelu Pacjenta.
 2. W trakcie rejestracji koniecznym jest podanie następujących danych osobowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) PESEL (w przypadku nieposiadania numeru PESEL niezbędne jest podanie kraju i numeru paszportu),
  c) data urodzenia,
  d) adres e-mail,
  e) numer telefonu,
  f) adres.
 3. Pacjent może skorzystać ze świadczonych Usług Telemedycznych bez konieczności rejestracji w portalu.
 4. W przypadku chęcia skorzystania z Usługi Telemedycznej bez rejestracji, a także po zarejestrowaniu / zalogowaniu, Pacjent musi złożyć następujące oświadczenia i wyrazić zgodę:
  1. oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu, a w tym:
   • a) oświadczenie, iż podane przez niego dane są kompletne i zgodne z prawdą
   • b) oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  2. oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do wiadomości polityki prywatności;
 1. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności dotyczących swojego loginu i hasła do portalu, tj. takiego działania, które ograniczy możliwość uzyskania danych dostępowych oraz korzystanie z portalu przez osobę trzecią.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż podane dane osobowe są niezgodne z prawdą lub konto jest wykorzystywane przez inną niż Pacjent osobę, organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do portalu do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 3. W przypadku podejrzenia, iż osoba trzecia pozyskała login i hasło do portalu oraz posiada potencjalną możliwość korzystania z portalu, Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt pod adresem mailowym kontakt@tendoktor.pl.
 4. Każdy Pacjent może założyć tylko jedno konto na portalu.
 5. Zabroniona jest rejestracja na portalu w imieniu innej osoby.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych oraz sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego, ponieważ nie wyodrębniła oddziałów, oddzielnych jednostek i komórek organizacyjnych.
 2. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. nie sporządza Regulaminu Organizacyjnego w zakresie wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta, ponieważ nie prowadzi działalności leczniczej w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie.

Wypełnij formularz i odbierz e-receptę w 5 minut!